วันสอบซ่อมภาค 1/2565

วันสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1/2565 สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านในภาคการศึกษาที่ 1/2565

วันสอบกลางภาค 2/2565

วันสอบกลางภาค 2/2565 สำหรับนักศึกษาที่เลือกแผนการศึกษา ก3