แบบฟอร์มสำรวจความจำนงการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต มสธ.รุ่นที่ 39 และรุ่นที่ 40 (ระดับปริญญาตรี)

มหาวิทยาลัยขอสำรวจความจำนงในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต มสธ. ระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 39 และรุ่นที่ 40 (สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563 และ 2564) ซึ่งอาจจะมีการกำหนดการจัดพิธีดังกล่าวหลังเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป
หากมหาวิทยาลัยทราบกำหนดการที่ชัดเจนจะรีบแจ้งให้ทราบทันที ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยจึงขอความร่วมมือจากนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรุ่นและปีการศึกษาดังกล่าว ว่าท่านประสงค์จะเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวหรือไม่ โดยตรวจสอบรายชื่อ และแสดงความจำนงได้ในแบบสำรวจนี้ ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นี้เท่านั้น (โปรดกรอกข้อมูลเลขประจำตัวนักศึกษาและเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลข passport และกดปุ่มดำเนินการต่อ)

หากไม่พบข้อมูลหรือมีข้อสงสัย ติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผลได้ที่ email: re.reoffice@stou.ac.th