ยื่นใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานออนไลน์ - กองการเจ้าหน้าที่ มสธ.

โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเฉพาะช่องที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) จะเว้นว่างไม่ได้
ชื่อ-สกุลผู้สมัคร*:
ตำแหน่งที่สมัคร*:
สาขาวิชา/สำนัก*:
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ*:
e-mail*:
เอกสารที่จะต้อง Upload
ไฟล์ใบสมัคร*:
ไฟล์รูปถ่าย*:
ไฟล์สำเนาบัตรประชาชน*:
ไฟล์สำเนาทะเบียนบ้าน*:
ไฟล์สำเนา Transcript ระดับปริญญาตรี*:
ไฟล์สำเนา Transcript ระดับปริญญาโท*:
ไฟล์สำเนา Transcript ระดับปริญญาเอก*:
ไฟล์สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี):
ไฟล์สำเนาเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล (ถ้ามี):
ไฟล์สำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี):
ไฟล์ CV หรือ Resume: