แบบฟอร์มขอทำบัตรเข้าสอบออนไลน์ (ชั่วคราว) การสอบกลางภาค 1/2565


สำหรับการสอบออนไลน์ครั้งนี้ ให้นักศึกษาและผู้เรียนยื่นคำร้องทำบัตรล่วงหน้าก่อนสอบ และไม่เกินวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 2565 เวลา 17.00 น.

ก่อนกรอกข้อมูลโปรดเตรียมไฟล์รูปถ่ายหน้าตรงและไฟล์ลายเซ็นต์ (ประเภท jpg หรือ png)

 


 

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. email: re.reoffice@stou.ac.th Call Center โทร.025047788