แบบฟอร์มขอทำบัตรเข้าสอบออนไลน์ (ชั่วคราว)
การสอบกลางภาค 1/2566 (แผน ก3)


สำหรับการสอบออนไลน์ครั้งนี้ ให้นักศึกษาและผู้เรียนยื่นคำร้องทำบัตรล่วงหน้าก่อนสอบ และไม่เกินวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00 น.

ก่อนกรอกข้อมูลโปรดเตรียมไฟล์รูปถ่ายหน้าตรงและไฟล์ลายเซ็นต์ (ประเภท jpg หรือ png)

 


 

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. email: re.reoffice@stou.ac.th | Call Center โทร.025048999 | Line @examstou