แบบฟอร์มขอทำบัตรเข้าสอบออนไลน์ (ชั่วคราว)
การสอบกลางภาค 2/2566


สำหรับการสอบออนไลน์ครั้งนี้ ให้นักศึกษาและผู้เรียนยื่นคำร้องทำบัตรล่วงหน้าก่อนสอบ และไม่เกินวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.00 น.

ก่อนกรอกข้อมูลโปรดเตรียมไฟล์รูปถ่ายหน้าตรงและไฟล์ลายเซ็นต์ (ประเภท jpg หรือ png)

 


 

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. email: re.reoffice@stou.ac.th | Call Center โทร.025048999 | Line @examstou