แบบฟอร์มแจ้งความจำนงสอบปลายภาค 1/2563 และสอบโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่น 112 แบบออนไลน์

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. - Call Center โทร.025047788