ขอความร่วมมือตอบแบบประเมิน

มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือจากนักศึกษาตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาหรือผู้เรียนต่อระบบบริการนักศึกษาผ่านโมบายแอปพลิเคชัน STOU SISA ตาม link https://reg.stou.ac.th/go/msv2 เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้นำข้อมูลไปปรับปรุงการบริการต่อไป