ลักษณะข้อสอบ

ลักษณะข้อสอบนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2 และภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2565 และลักษณะข้อสอบนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการสอบกลางภาค (ก3) – ปลายภาค (ก1 ก2 ก3) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566