ขั้นตอนการยื่นสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ มสธ.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบฝากใบสมัครตำแหน่งอาจารย์ ออนไลน์ 

ประกาศฯ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (ประกาศเมื่อ 8 กรกฎาคม 2567)


ประกาศฯ รายชื่อบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ขั้นตอนที่ 2 (ประกาศเมื่อ 9 กรกฎาคม 2567)

ประกาศ รายขื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ( ปรัะกาศเมื่อ 19 มิย 67)

ประกาศฯ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สำนักทะเบียนและวัดผล (ประกาศเมื่อ 18 มิถุนายน 2567)

ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สำนักทะเบียนและวัดผล (ประกาศเมื่อ 18 มิถุนายน 2567)
 
เลื่อนการประกาศฯ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (ที่ประกาศรับสมัครเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567) ขั้นตอนที่ 1 (คัดเลือกใบสมัคร) จากเดิมวันที่ 7 มิถุนายน 2567 เป็นวันที่ 21 มิถุนายน 2567

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ขั้นตอนที่ 1 คัดใบสมัคร (ประกาศเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567)

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สำนักทะเบียนและวัดผล ขั้นตอนที่ 2 (การสัมภาษณ์) (ประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567)


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 - 9 มิถุนายน 2567)

ประกาศฯ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (ประกาศเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (ประกาศเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567)


ประกาศ เรื่อง รายชิ่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สำนักทะเบียนและวัดผล ขั้นตอนที่ 1 (การคัดใบสมัคร) (ประกาศเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567)
 

ประกาศฯ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2567)
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ     1 อัตรา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์     2 อัตรา
สาขาวิชาศิลปศาสตร์       3 อัตรา
สาขาวิชามนุษนิเวศศาสตร์       3 อัตรา


ประกาศฯ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์สำนักทะเบียนและวัดผล (ประกาศเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 67)                                            * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
 

                          
_______________________________________________________________________

                              * * * ขั้นตอนการส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือก * * *

     1. ดาวน์โหลด ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์

     2. เตรียมไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร ต่างๆ ดังนี้ ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ (pdf.) , ไฟล์รูปถ่าย (jpg), สำเนาบัตรประชาชน (pdf,jpg), สำเนาทะเบียนบ้าน (pdf, jpg), สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ทุกระดับ (pdf,jpg), สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) (pdf, jpg), สำเนาเปลี่ยนชื่อ/ สกุล (ถ้ามี) (pdf, jpg) และ ไฟล์ CV หรือ Resume (word,pdf) ) โดยการ scan หรือทำให้เป็นไฟล์เพื่อ upload เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์

     3. เมื่อเตรียมไฟล์ใบสมัครและไฟล์เอกสารประกอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว คลิก ยื่นใบสมัครออนไลน์ด้านล่าง เพื่อแนบไฟล์สมัครงานทั้งหมด และกด submit เพื่อส่งและเสร็จสิ้นกระบวนการสมัคร

ยื่นใบสมัครออนไลน์  

สอบถามรายละเอียดการสมัคร โทร.02-504-7960 

635 | Login | |