ติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.

สำนักทะเบียนและวัดผลตั้งอยู่ที่ที่ทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี

ติดต่องานทะเบียนนักศึกษา

เบอร์กลาง (Call Center) 025047788
Email : re.reoffice@stou.ac.th
ถามคำถามหรือขอคำปรึกษา
reg.stou.ac.th/go/helpdesk
Facebook ถามไพฑูรย์

ที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร

สำนักทะเบียนและวัดผล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9/9 หมู่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ติดต่อสำนักงานเลขานุการ

งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง และงานราชการอื่น โทร.025047206

การเดินทางมายัง มสธ. นนทบุรี