รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

มหาวิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) กำลังเปิดรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 ใน 12 สาขาวิชา (คณะ) ได้แก่ 1) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 2) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 3) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 4) สาขาวิชาวิทยาการจัดก…

ลักษณะข้อสอบ

ลักษณะข้อสอบนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2 และภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2565 และลักษณะข้อสอบนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการสอบกลางภาค (ก3) – ปลายภาค (ก1 ก2 ก3) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศ…

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา รุ่น 39 – 40

ขณะนี้สำนักทะเบียนและวัดผลมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับใบปริญญาบัตรถูกตีคืนกลับไปยังสำนักทะเบียนและวัดผลจำนวนมากและไม่สามารถติดต่อนักศึกษาได้ ดังนั้น บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในรุ่นที่ 39-40 หรือ…

การอบกรมเข้ม (พิเศษ)

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 คลิกได้ที่นี่

การเลือกแผนการศึกษา และ การเลือกรูปแบบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566

นักศึกษาที่ชำระค่าลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าไปเลือกแผนการศึกษา ก1 ก2 ก3 และเลือกรูปแบบการสอบออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ มสธ คลิกได้ที่นี่ คู่มือการลงทะเบียนเร…

รายชื่อชุดวิชาที่ปรับปรุงเอกสารการสอนประจำปีการศึกษา 2566

ขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างเปิดรับลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า ภาคต้นประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 ตั้งแต่บันนี้ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ทั้งนี้นักศึกษาสามารถตรวจสอบชุดวิชาเปิดสอน เปิดสอบ วันเวลา แผนการศ…

ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2566

สามารถลงทะเบียนเรียนออนไลน์ในภาคการศึกษาที่ 1/2566 ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 1 สิงหาคม 2566 โดย คลิกได้ที่นี่ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คู่มือการลงทะเบียนเรียนปีการศึกษา 2566 คลิกได้ที่นี่