รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

มหาวิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) กำลังเปิดรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2567 ใน 11 สาขาวิชา (คณะ) ได้แก่ 1) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 2) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 3) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 4) สาขาวิชาวิทยาการจัดก…

กำหนดวันสอบซ่อมประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 ระหว่างวันเสาร์ที่ 4 และวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567

มสธ. งด สนามสอบโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง กทม. ฉะนั้นนักศึกษาที่มีรายชื่อสอบซ่อมภาคที่ 1/2566 ณ สนามสอบโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง กทม. จะถูกโอนย้ายโดยอัตโนมัติไปให้เข้าสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กท…

ประกาศจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประกาศจากมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดวันสอบออนไลน์ทดแทนการสอบไล่ ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบทดแทนการออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2566 ได้โดย คลิกที่นี่

การลงทะเบียนสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 1/2566

นักศึกษาที่ทราบผลการสอบไม่ผ่าน (u) หรือนักศึกษาที่ไม่ได้เข้าสอบ (I) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 สามารถชำระค่าลงทะเบียนสอบซ่อมชุดวิชาละ 200 บาท โดยชำระเงินผ่านช่องทางดังนี้ 1.ลงทะเบียนสอบซ่อมทางออนไลน์…

การประเมินผลการศึกษา

การประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยให้ลำดับขั้นการแสดงความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละชุดวิชาดังนี้ (แต่สำหรับนักศึกษาที่ได้รับเครื่องหมายดอกจัน * กำกับแสดงว่าเคยสอบชุดวิชานั้นไม่ผ่านมาแล้ว)

การลาพักการศึกษา

นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด จะต้องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา โดยการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษาในภาคนั้นๆ พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาละ 500 บาท โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการช…

คู่มือการลงทะเบียนเรียน

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. ยกเลิกการจัดส่งคู่มือการลงทะเบียนเรียนปี/ภาคการศึกษาต่างๆ แล้ว ทั้งนี้นักศึกษาและผู้สนใจทุกท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนเรียน …

ลักษณะข้อสอบ

ลักษณะข้อสอบนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการสอบปลายภาค ( ก1 ก2 ก3 ) ในภาคการศึกษาที่ 1/2566 และลักษณะข้อสอบนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการสอบกลางภาค (ก3) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566