รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

มหาวิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) กำลังเปิดรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 ใน 12 สาขาวิชา (คณะ) ได้แก่ 1) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 2) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 3) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 4) สาขาวิชาวิทยาการจัดก…

การลาพักการศึกษา

นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด จะต้องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา โดยการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษาในภาคนั้นๆ พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาละ 500 บาท โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการช…

กำหนดวันประกาศผลการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2566

กำหนดวันประกาศผลการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2566 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 124 รหัสรุ่น 661

คู่มือการลงทะเบียนเรียน

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. ยกเลิกการจัดส่งคู่มือการลงทะเบียนเรียนปี/ภาคการศึกษาต่างๆ แล้ว ทั้งนี้นักศึกษาและผู้สนใจทุกท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนเรียน …

ลักษณะข้อสอบ

ลักษณะข้อสอบนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการสอบปลายภาค ( ก1 ก2 ก3 ) ในภาคการศึกษาที่ 1/2566 และลักษณะข้อสอบนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการสอบกลางภาค (ก3) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา รุ่น 39 – 40

ขณะนี้สำนักทะเบียนและวัดผลมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับใบปริญญาบัตรถูกตีคืนกลับไปยังสำนักทะเบียนและวัดผลจำนวนมากและไม่สามารถติดต่อนักศึกษาได้ ดังนั้น บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในรุ่นที่ 39-40 หรือ…

การอบกรมเข้ม (พิเศษ)

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 คลิกได้ที่นี่