เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

มสธ. กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 20 มิ…

ช่วงเวลาการสอบ Walk-in Exam

ช่วงเวลาของการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบคคลด้วยคอมพิวเตอร์