บริการงานทะเบียนนักศึกษา

01

ปฏิทินงานทะเบียนฯ

ข้อมูลปฏิทินกิจกรรมด้านงานทะเบียนและงานวัดผลการศึกษา

02

คู่มือการลงทะเบียนเรียน

ดาวน์โหลดคู่มือลงทะเบียนเรียน

03

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลประวัติ

ดูคำแนะนำในการเปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัตินักศึกษา

ข้อมูลชุดวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน

นักศึกษาสามารถดูข้อมูลชดวิชาที่เปิดสอนและตารางสอบ พร้อมคำนวณค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน

แผนการศึกษา มสธ.

แผน ก1 แผน ก2 แผน ก3

นักศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถเลือกแผนการศึกษาให้เหมาะกับตนเองในการเรียนกับ มสธ.

ต้องการถามปัญหาหรือขอคำปรึกษาด้านงานทะเบียน