You Are Not Alone

สำนักทะเบียนและวัดผล เรามีบริการตอบคำถาม และให้คำปรึกษา ด้านงานทะเบียน และการวัดผลการศึกษา

คำถามถามบ่อย

สำนักทะเบียนและวัดผลได้รวบรวมคำถามที่นักศึกษาถามปัญหาหรือขอคำปรึกษาทางด้านงานทะเบียนนักศึกษาและด้านการวัดผลการศึกษาผ่านช่องทางต่างๆ เข้ามาจำนวนมาก มาจัดหมวดหมู่และหาคำตอบมาไว้ให้นักศึกษาใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเ