แบบฟอร์มระดับปริญญาตรี

STOU e-Form แบบฟอร์มออนไลน์

1. ใบคำร้องทั่วไป

2. คำร้องขอย้ายสังกัดสาขาวิชา/เปลี่ยนวิชาเอก

3. ใบคำร้องขอเปลี่ยนที่อยู่

4. ใบคำร้องขอเทียบผลการศึกษาและเทียบประสบการณ์

5. ใบคำร้องขอต่ออายุสถานภาพศึกษา

6. ใบคำร้องขอโอนชุดวิชาที่ศึกษาจาก มสธ.

7. ใบลงทะเบียนเรียน มสธ.28

8. ใบคำร้องขอเปลี่ยนสนามสอบชั่วคราวและถาวร

9. ใบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา

10. แบบแจ้งข้อมูลเพื่อระบุในเอกสารเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษา
และคำชี้แจงการขอสำเร็จการศึกษา

11. ใบคำร้องขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-ชื่อสกุล

12. ใบคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา มสธ.

13. ใบคำร้องขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา มสธ.
(กรณีย้ายสังกัดสาขาวิชา)

14. แบบตัวอย่างลายมือชื่อ

15. แบบฟอร์มลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
และผ่านระบบ Pay at Post

16. แบบขอชำระเงินเพิ่มเติมผ่าน Pay at Post

17. ใบคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต

18. ใบคำร้องขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา (มสธ. 30)

19. แบบฟอร์มขอตรวจสอบผลการสอบ

20. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลสำหรับผู้สมัครเป็นนักศึกษาที่ใช้วุฒิ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เพื่อใช้ในการ
เทียบประสบการณ์เทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

21. คำร้องขอยื่นผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

22. แบบฟอร์มการลงทะเบียน (กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน)

23. แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอยกเว้นค่า
ธรรมเนียมรักษาสถานภาพ