ระบบบริการงานทะเบียนนักศึกษา

สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. ให้บริการงานทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและต่ำกว่าปริญญาตรี

บริการงานทะเบียนนักศึกษา

ข้อมูลการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี

บริการตอบคำถาม

มสธ. กำลังเปิดรับนักศึกษาใหม่

ระดับปริญญาตรี จำนวน 12 สาขาวิชา (คณะ)