รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

มหาวิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) กำลังเปิดรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2567 ใน 11 สาขาวิชา (คณะ) ได้แก่ 1) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 2) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 3) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 4) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 5) สาขาวิชานิติศาสตร์ 6) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สภาพ 7) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 8) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 9) สาขาวิชามนุษย์นิเวศศาสตร์ 10) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 11) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การจัดการศึกษาของมหาวิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นการเรียนการสอนทางไกล โดยนักศึกษาไม่ต้องเข้าชั้นเรียน มหาวิทยาลัยจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาให้สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยในการลงทะเบียนเรียนมีแผนการศึกษาให้เลือกหลายรูปแบบ และสามารถเลือกรูปแบบการสอบแบบเผชิญหน้า คือการไปสอบที่สถานที่สอบ หรือสอบแบบออนไลน์ได้ ซึ่งการไปสอบที่สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยจะจัดสอบให้ตามจังหวัดที่นักศึกษาพำนักอยู่

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสทางการศึกษา รับไม่จำกัดจำนวน* และมีค่าใช้จ่ายในการสมัครไม่แพง ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมแรกเข้าจำนวน 800 บาท ค่าบำรุุงการศึกษา 500 บาท ค่าเปลี่ยนแปลงประวัติจำนวน 100 บาท และค่าชุดวิชาจำนวน 300 บาท ค่าเอกสารการสอนจำนวน 700 บาทรวมเป็นเงิน 1000 บาทต่อชดวิชา

-สนใจสมัครสามารถศึกษาข้อมูลจากระเบียบการสมัคร คลิกที่นี่ 

-หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมและช่องทางสมัครได้จากเว็บไซต์การสมัคร https://apply.stou.ac.th/course-infomation/

-ดูขั้นตอนการสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่