ลักษณะข้อสอบปลายภาค 2565

ในการสอบภาคการศึกษาที่ 2/2565 และการสอบโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 122 (รหัสรุ่น 653) สำนักทะเบียนและวัดผลขอแจ้งลักษณะข้อสอบดังนี้