ลักษณะข้อสอบของการสอบซ่อม 1/65

ในการสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 1/2565 และการสอบโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 121 (รหัสรุ่น 652) สำนักทะเบียนและวัดผลขอแจ้งลักษณะข้อสอบดังนี้