การสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1/2565 และโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่น 121

มหาวิทยาลัยกำหนดจัดการสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 121 (รหัสร่น 652) ในวันเสาร์ที่ 6 และวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 ทั้งแบบเผชิญหน้า ณ สนามสอบทั่วประเทศ และการสอบออนไลน์ (ตามที่นักศึกษาได้แจ้งความจำนงไว้)

นักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบซ่อมในภาคการศึกษาดังกล่าวไว้แล้ว หรือผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่น 121 สามารถตรวจสอบรายชื่อ ชุุดวิชาที่จะสอบ และห้องสอบ รวมทั้งรูปแบบการสอบได้ที่ link https://www.stou.ac.th/exam_news/login_11.aspx