เปิดรับลงทะเบียนสอบ Walk-in Exam ภาค 2/2565

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์หรือ Walk-in Exam เป็นระบบที่เอื้อประโยชน์ให้กับนักศึกษา หรือผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร ที่มีความรู้ความสามารถในชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียนได้เข้าสอบเมื่อพร้อม หากสอบผ่านจากระบบดังกล่าวแล้ว นักศึกษาไม่ต้องรอสอบไล่เมื่อสิ้นภาคการศึกษา นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาในระบบทางไกล

ประโยชน์ของการสอบ Walk-in Exam
  • กรณีเป็นนักศึกษา
    นักศึกษาจะทราบผลสอบทันทีเมื่อทำข้อสอบเสร็จ หากสอบผ่าน ไม่ต้องเข้าสอบไล่ในชุดวิชาที่สอบผ่านใน
    ภาคการศึกษาที่ 2/2565 แต่ถ้าสอบไม่ผ่าน นักศึกษาสามารถเข้าสอบไล่ของภาคการศึกษาที่ 2/2565 ในเดือนกรกฎาคม 2566 ที่สนามสอบและถ้าสอบไล่ไม่ผ่านก็สามารถเข้าสอบซ่อมของภาคการศึกษาที่ 2/2565 ที่สนามสอบได้อีก (กรณีสอบซ่อมต้อง ลงทะเบียนสอบซ่อมตามปกติ)
  • กรณีเป็นผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 122 (653)
    ผู้เรียนจะทราบผลสอบทันทีเมื่อทำข้อสอบเสร็จ หากสอบผ่านไม่ต้องเข้าสอบในเดือน กรกฎาคม 2566 ในชุดวิชาที่สอบผ่าน กรณีสอบไม่ผ่าน สามารถเข้าสอบในเดือน กรกฎาคม 2566 ได้อีกครั้ง

การสอบ Walk-in Exam เป็นการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ นักศึกษาหรือผ้เรียนที่สนใจจะเข้าสอบต้องลงทะเบียนสอบก่อน และต้องเดินทางมาสอบ ณ ศูนย์สอบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด นักศึกษาหรือผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรที่สนใจสอบ ขณะนี้เปิดรับลงทะเบียนสอบแล้ว สามารถดรายละเอียดชุดวิชาที่เปิดให้สอบและรอบการสอบต่างๆ ได้ที่ link https://www.stou.ac.th/offices/ore/adre/walkinexam/