กำหนดการลงทะเบียนภาคพิเศษ/2566

มหาวิทยาลัยเปิดรับลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2566 (ระดับปริญญาตรี) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ในภาคการศึกษาพิเศษสามารถลงทะเบียนเรียนได้เพียง 1 ชุดวิชา และมีข้อควรระวังคือภาคการศึกษาพิเศษจะมีวันสอบตรงกับการสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2/2566 ดูรายละเอียดชุดวิชาที่เปิดสอนได้ที่ คำชี้แจงการลงทะเบียนภาคการศึกษาพิเศษ/2566 หรือที่โปรแกรมค้นหาและคำนวณราคาการลงทะเบียนที่ เว็บไซต์ชุดวิชาที่เปิดสอนและตารางสอบ