บัณฑิตสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 (รุ่น 39) และ 2564 (รุ่น 40)

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 (รุ่น39) และ 2564 (รุ่น40) ที่ไม่ได้เข้ารับการฝึกซ้อมย่อย หากประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ขอให้เข้าฝึกซ้อมย่อย ณ มสธ. ส่วนกลาง จ.นนทบุรี ได้ในวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักวิชาการ โทร 02 504 7531-5

💐💐บัณฑิตที่จะเข้ารับการฝึกซ้อมย่อย การฝึกซ้อมใหญ่ และการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จะต้องตรวจสอบรายชื่อและพิมพ์บัตรประจำตัวบัณฑิต คลิกได้ที่นี่