การขอหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษาฉบับชั่วคราว (มสธ.13)

นักศึกษาที่สอบผ่านครบทุกชุดวิชาตามหลักสูตรกำหนดแล้ว แต่สภามหาวิทยาลัยยังไม่อนุมัติสำเร็จการศึกษา หากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องการหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา เพื่อใช้ในการสมัครงาน  การศึกษาต่อ  การปรับวุฒิการศึกษา  การเลื่อนตำแหน่ง เป็นต้น  นักศึกษาสามารถขอหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาฉบับชั่วคราว (มสธ.13) ดำเนินการได้ดังนี้

2.1 ยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาฉบับชั่วคราว (มสธ.13) พร้อมกรอกรายละเอียดใบคำร้องขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา (มสธ.30/1)

2.2 แนบภาพถ่ายขาวดำ หรือ ภาพสี (สวมครุย) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน  2  รูป

2.3 ชำระค่าธรรมเนียมจำนวนเงิน 50 บาท ผ่านไปรษณีย์ pay at post

2.4  ส่งเอกสารในข้อ 2.1 ถึง 2.3 ไปยังสำนักทะเบียนและวัดผล เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการจัดทำหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาฉบับชั่วคราว (มสธ.13) ต่อไป