ช่องทางชำระค่าลงทะเบียนเรียน มสธ.

1.การลงทะเบียนเรียนออนไลน์และชำระเงินผ่านบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส คลิกได้ที่นี่ http://cs.stou.ac.th/register/

2.การลงทะเบียนเรียนและชำระเงินผ่านไปรษณีย์ pay at post

3.การลงทะเบียนเรียนและชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร  ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ธนาคารกสิกรไทย  ธนาคารไทยพาณิชย์  ธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารออมสิน และธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

4.การลงทะเบียนเรียนและชำระเงินผ่านเครื่อง ATM นักศึกษาจะต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวันและบัตรATM ของธนาคารกรุงไทย  ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารทหารไทยธนชาต

5.การลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน ณ ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. 10 ศูนย์ (ลำปาง นครสวรรค์ สุโขทัย อุบลราชธานี อุดรธานี นครนายก จันทบุรี เพชรบุรี นครศรีธรรมราช และยะลา)

6.การลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน ณ ที่ทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (OSS)

📬หมายเหตุ

📝คู่มือการลงทะเบียนเรียน คลิกได้ที่นี่   https://reg.stou.ac.th/registration-handbook/

📝แบบฟอร์มการชำระค่าลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและไปรษณีย์ pay at post (ลำดับที่ 15) คลิกได้ที่นี่ https://www.stou.ac.th/Offices/ore/Adre/Form/default.asp