การเลือกแผนการศึกษา และ การเลือกรูปแบบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566

💐💐นักศึกษาที่ชำระค่าลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าไปเลือกแผนการศึกษา ก1 ก2 ก3 และเลือกรูปแบบการสอบออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ มสธ คลิกได้ที่นี่

🌲🌲คู่มือการลงทะเบียนเรียนปีการศึกษา 2566 คลิกได้ที่นี่

ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สทว.