ขั้นตอนวิธีการชำระค่าลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชัน กรุงไทย NEXT

1. เข้าแอพพลิเคชัน Krungthai NEXT             เลือก Icon “ จ่ายบิล ”

2. ช่องค้นหา ใส่/กรอกรหัส Comp Code ( 80265 ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ค่าลงทะเบียนเรียน

3. กรอกช่องรหัสประจำตัวนักศึกษา

3.1 เลขประจำตัวนักศึกษา 10 หลัก  (ตัวอย่าง  5620000000)

3.2 ชนิดการลงทะเบียน 1 หลัก คือ  (1) ลงทะเบียนเรียน  (2) เพิ่มชุดวิชา  (3) ชำระเพิ่มเติม  (4)ลงทะเบียนสอบซ่อม  (5) ลาพักการศึกษา

3.3 ปีการศึกษา 2 หลัก  (ตัวอย่าง  66)

3.4 ภาคการศึกษา 1 หลัก  คือ (1) ภาคที่ 1  (2) ภาคที่ 2  (3) ภาคพิเศษ  (4) สอบซ่อมภาคที่ 1  (5) สอบซ่อมภาคที่ 2

3.5 จำนวนชุดวิชา 1 หลัก  (ตัวอย่าง  1 , 2 , 3)

4. กรอกช่องรหัสอ้างอิง

4.1  รหัสชุดวิชา 5 หลัก  (ตัวอย่าง  10151)

4.2 รหัสความต้องการวัสดุ 1 หลัก คือ  (1 ซื้อวัสดุ)  (2 ไม่ซื้อวัสดุ)

5. กรอกจำนวนเงินที่ต้องการชำระ และกดถัดไป

6. ตรวจสอบความถูกต้องแล้วกดยืนยัน

7.แสดงผลทำรายการ แล้วกด “เสร็จสิน”

หมายเหตุ ห้ามเว้นวรรค เมื่อกรอกตัวเลขในขั้นตอนที่ 3-4