บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา รุ่น 39 – 40

🎯ขณะนี้สำนักทะเบียนและวัดผลมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับใบปริญญาบัตรถูกตีคืนกลับไปยังสำนักทะเบียนและวัดผลจำนวนมากและไม่สามารถติดต่อนักศึกษาได้ ดังนั้น บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในรุ่นที่ 39-40 หรือรุ่นอื่นๆ 🚧(บัณฑิตท่านใดที่ยังไม่ได้รับใบปริญญาบัตร โปรดแจ้งชื่อ ชื่อสกุล เลขประจำตัวนักศึกษา ที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและวัดผล ดำเนินการตรวจสอบและจัดส่งให้ใหม่อีกครั้ง ส่งคำร้องได้ที่ 👇👇👇👇

🌍🌍facebook @askpaitoon

🌍🌍E-mail : re.reoffice@stou.ac.th

🌏🌏กระดานสนทนา : https://www.stou.ac.th/offices/ore/helpdesk/