ลักษณะข้อสอบ

ลักษณะข้อสอบนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการสอบปลายภาค ( ก1 ก2 ก3 ) ในภาคการศึกษาที่ 1/2566 และลักษณะข้อสอบนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการสอบกลางภาค (ก3) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566