คู่มือการลงทะเบียนเรียน

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ. ยกเลิกการจัดส่งคู่มือการลงทะเบียนเรียนปี/ภาคการศึกษาต่างๆ แล้ว ทั้งนี้นักศึกษาและผู้สนใจทุกท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนเรียน และ คำชี้แจงการลงทะเบียนเรียนในแต่ละปี/ภาคการศึกษาได้ที่หน้าเว็บไซต์ มสธ. คลิกได้ที่นี่ ค่ะ