กำหนดวันประกาศผลการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2566

กำหนดวันประกาศผลการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2566 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 124 รหัสรุ่น 661