การลาพักการศึกษา

นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด จะต้องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา โดยการยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษาในภาคนั้นๆ พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาละ 500 บาท โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและผ่านบริการ pay at post ณ ที่ทำการไปรษณีย์ โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้โดย คลิกที่นี่ ค่ะ

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มลาพักการศึกษา