การประเมินผลการศึกษา

การประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยให้ลำดับขั้นการแสดงความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละชุดวิชาดังนี้ (แต่สำหรับนักศึกษาที่ได้รับเครื่องหมายดอกจัน * กำกับแสดงว่าเคยสอบชุดวิชานั้นไม่ผ่านมาแล้ว)