การลงทะเบียนสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 1/2566

🌷นักศึกษาที่ทราบผลการสอบไม่ผ่าน (u) หรือนักศึกษาที่ไม่ได้เข้าสอบ (I) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 สามารถชำระค่าลงทะเบียนสอบซ่อมชุดวิชาละ 200 บาท โดยชำระเงินผ่านช่องทางดังนี้ 👇👇
1.ลงทะเบียนสอบซ่อมทางออนไลน์และชำระเงินผ่านบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส คลิกที่นี่
2.ลงทะเบียนสอบซ่อมและชำระเงินผ่านแอพพลิเคชัน Krungthai NEXT
3.ลงทะเบียนสอบซ่อมและชำระเงินผ่านไปรษณีย์ pay at post
4.ลงทะเบียนสอบซ่อมและชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร กรุงไทย กรุงศรีอยุธยา กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ กรุงเทพ ออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.ลงทะเบียนสอบซ่อมและชำระเงิน ณ ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. (ลำปาง นครสวรรค์ สุโขทัย อุบลราชธานี อุดรธานี นครนายก จันทบุรี เพชรบุรี นครศรีธรรมราช และยะลา)
6.ลงทะเบียนสอบซ่อมและชำระเงิน ณ ที่ทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร (OSS)


🤩หมายเหตุ🤩
🧚‍♀️คู่มือการลงทะเบียนและคำชี้แจงการลงทะเบียน คลิกที่นี่
🧚แบบฟอร์มการชำระค่าลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารและไปรษณีย์ pay at post (ลำดับที่ 15) คลิกที่นี่
🧚‍♂️ภายหลังจากชำระค่าลงทะเบียนสอบซ่อมประมาณ 3-5 วัน นักศึกษาจึงจะสามารถเข้าไปเลือกรูปแบบการสอบออนไลน์ได้ที่หน้าเว็บไซต์มสธ. คลิกที่นี่