ลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2566