การลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาพิเศษ/2566

🌞เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สอบซ่อมไม่ผ่านในภาคที่ 1/2566 และเหลือ 1 ชุดวิชาสุดท้ายสามารถสำเร็จการศึกษาได้ในปีการศึกษานี้ และ 🌞เปิดโอกาสให้แก่นักศึกษาทั่วไปสามารถสำเร็จการศึกษาได้เร็วกว่าที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ชวนเชิญให้นักศึกษามาลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษ/2566 กันค่ะ คำชี้แจงการลงทะเบียนเรียนภาคพิเศษ/2566 คลิกได้ที่นี่

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาพิเศษ/2566 ผ่านช่องทางไปรษณีย์ด้วยระบบ pay at post และเคาน์เตอร์ธนาคาร