การขอสำเร็จการศึกษา

👩‍🎓🧑‍🎓นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผลจะจัดส่งใบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา (มสธ.10) พร้อมกับคำชี้แจงการขอสำเร็จการศึกษา และประกาศสำนักทะเบียนและวัดผลเรื่องแนวปฏิบัติระยะเวลาการออกเอกสารสำคัญการสำเร็จการศึกษาแจ้งให้นักศึกษาทราบ

📣📣เพื่อให้นักศึกษาในกลุ่มที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาดำเนินการกรอกข้อมูลตรวจสอบประวัติ // ตรวจสอบผลการเรียนให้ถูกต้อง และส่งเอกสารมสธ10 ไปยังสำนักทะเบียนและวัดผลเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำเอกสารสำคัญต่างๆ ให้นักศึกษาต่อไป

⚠️หมายเหตุ ⚠️กรณีที่นักศึกษาไม่ได้รับ มสธ10 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ มสธ.คลิกได้ที่นี่

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มการขอสำเร็จการศึกษา (มสธ.10)