การลงทะเบียนเรียนผ่านแอปพลิเคชัน

💘สำนักทะเบียนและวัดผลอยู่ระหว่างเปิดรับลงทะเบียนภาคพิเศษ/2566 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนทางออนไลน์ได้ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 คลิกได้ที่นี่ 
🎯หมายเหตุ🎯 ภายหลังจากชำระค่าลงทะเบียนเรียนภาคพิเศษ/2566 แล้ว ประมาณ 5 วันทำการ นักศึกษาโปรดเข้าไปเลือกรูปแบบการสอบออนไลน์ หรือเลือกรูปแบบการสอบ ณ สนามสอบประจำภาคพิเศษ/2566 ได้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2567 คลิกได้ที่นี่