ลักษณะข้อสอบสอบกลางภาค 2/2565

สำนักทะเบียนและวัดผลขอแจ้งลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2565 ให้นักศ…