บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา รุ่น 39 – 40

ขณะนี้สำนักทะเบียนและวัดผลมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับใบปริญญาบัตรถูกตีคืนกลับไปยังสำนักทะเบียนและวัดผลจำนวนมากและไม่สามารถติดต่อนักศึกษาได้ ดังนั้น บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในรุ่นที่ 39-40 หรือ…

การอบกรมเข้ม (พิเศษ)

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเข้ม (พิเศษ) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 คลิกได้ที่นี่

การเลือกแผนการศึกษา และ การเลือกรูปแบบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566

นักศึกษาที่ชำระค่าลงทะเบียนเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าไปเลือกแผนการศึกษา ก1 ก2 ก3 และเลือกรูปแบบการสอบออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ มสธ คลิกได้ที่นี่ คู่มือการลงทะเบียนเร…

รายชื่อชุดวิชาที่ปรับปรุงเอกสารการสอนประจำปีการศึกษา 2566

ขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างเปิดรับลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า ภาคต้นประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 ตั้งแต่บันนี้ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2566 ทั้งนี้นักศึกษาสามารถตรวจสอบชุดวิชาเปิดสอน เปิดสอบ วันเวลา แผนการศ…

ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2566

สามารถลงทะเบียนเรียนออนไลน์ในภาคการศึกษาที่ 1/2566 ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 1 สิงหาคม 2566 โดย คลิกได้ที่นี่ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คู่มือการลงทะเบียนเรียนปีการศึกษา 2566 คลิกได้ที่นี่

การเปิดรับสมัครโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 124

มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 124 ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน – 15 กันยายน 2566 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้โดย คลิกที่นี่