เปิดรับสมัครทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือ STOU-EPT (E-Testing) ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการสอบที่วัดทักษะทางภาษาอังกฤษได้อย่างหลากหลาย ในรูปแบบมัลติมีเดีย ผู้เข้าสอบสามารถทราบผลได…

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

มหาวิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) กำลังเปิดรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2567 ใน 11 สาขาวิชา (คณะ) ได้แก่ 1) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 2) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 3) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 4) สาขาวิชาวิทยาการจัดก…

ลักษณะข้อสอบสอบกลางภาค 2/2565

สำนักทะเบียนและวัดผลขอแจ้งลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2565 ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและเลือกแผน ก3 โดยการสอบกลางภาคกำหนดสอบวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2566