ช่องทางชำระค่าลงทะเบียนเรียน มสธ.

1.การลงทะเบียนเรียนออนไลน์และชำระเงินผ่านบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส คลิกได้ที่นี่ 2.การลงทะเบียนเรียนและชำระเงินผ่านไปรษณีย์ pay at post 3.การลงทะเบียนเรียนและชำระเงินผ่า…

บัณฑิตสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 (รุ่น 39) และ 2564 (รุ่น 40)

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 (รุ่น39) และ 2564 (รุ่น40) ที่ไม่ได้เข้ารับการฝึกซ้อมย่อย หากประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ขอให้เข้าฝึกซ้อมย่อย ณ มสธ. ส่วนกลาง จ.นนทบุรี ได้ในวันที่…

ลักษณะข้อสอบปลายภาค 2565

ในการสอบภาคการศึกษาที่ 2/2565 และการสอบโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 122 (รหัสรุ่น 653) สำนักทะเบียนและวัดผลขอแจ้งลักษณะข้อสอบดังนี้

ตรวจสอบรายชื่อและพิมพ์บัตรประจำตัวบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2563-2564 (รุ่นที่ 39-40)เปิดระบบวันที่ 29 พฤษภาคม 66

ตรวจสอบรายชื่อและพิมพ์บัตรประจำตัวบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2563-2564 (รุ่นที่ 39-40) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดระบบวันที่ 29 พฤษภาคม 66 คลิกตรวจสอบได้ที่นี่

การขอหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษาฉบับชั่วคราว (มสธ.13)

นักศึกษาที่สอบผ่านครบทุกชุดวิชาตามหลักสูตรกำหนดแล้ว แต่สภามหาวิทยาลัยยังไม่อนุมัติสำเร็จการศึกษา หากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องการหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา เพื่อใช้ในการสมัครงาน  การศึกษาต่อ&n…

การสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1/2565 และโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่น 121

มหาวิทยาลัยกำหนดจัดการสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่นที่ 121 (รหัสร่น 652) ในวันเสาร์ที่ 6 และวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 ทั้งแบ…

ลักษณะข้อสอบของการสอบซ่อม 1/65

ในการสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 1/2565 และการสอบโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 121 (รหัสรุ่น 652) สำนักทะเบียนและวัดผลขอแจ้งลักษณะข้อสอบดังนี้