ลักษณะข้อสอบของการสอบซ่อม 1/65

ในการสอบซ่อม ภาคการศึกษาที่ 1/2565 และการสอบโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 121 (รหัสรุ่น 652) สำนักทะเบียนและวัดผลขอแจ้งลักษณะข้อสอบดังนี้

เปิดรับลงทะเบียนสอบ Walk-in Exam ภาค 2/2565

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์หรือ Walk-in Exam เป็นระบบที่เอื้อประโยชน์ให้กับนักศึกษา หรือผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร ที่มีความรู้ความสามารถในชุดวิชา…

เปิดรับสมัครทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT

การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือ STOU-EPT (E-Testing) ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการสอบที่วัดทักษะทางภาษาอังกฤษได้อย่างหลากหลาย ในรูปแบบมัลติมีเดีย ผู้เข้าสอบสามารถทราบผลได…

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

มหาวิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) กำลังเปิดรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 ใน 12 สาขาวิชา (คณะ) ได้แก่ 1) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 2) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 3) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 4) สาขาวิชาวิทยาการจัดก…

ลักษณะข้อสอบสอบกลางภาค 2/2565

สำนักทะเบียนและวัดผลขอแจ้งลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2565 ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและเลือกแผน ก3 โดยการสอบกลางภาคกำหนดสอบวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2566